دانشجویانی که تمایل به ادامه تحصیل در دانشگاه‌های مورد تأیید را دارند می‌بایست مدارک زیر را به مؤسسه ارائه نمایند:

اصل گواهی آخرین مدرک تحصیلی و ریز نمرات و ترجمه شده آنها به روسی

اصل و کپی گذرنامه و 2 نسخه ترجمه شده آنها به روسی

24قطعه عکس 4 ×3

 

گواهی سلامت کامل (نمونه گواهی سلامتی را می‌بایست از مؤسسه دریافت نمایند)

پس از تکمیل مدارک، قرارداد مابین دانشجو و مؤسسه طبق فرم وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری منعقد می گردد.