دانشجویان محترم؛

مسکو شهر بسیار جذاب و زیبائی است. اگر به لطف پروردگار و محبت والدین و کوشش ما شانس این سفر علمی برایتان امکان پذیر گردید، از اوقات خود برای کسب علم و دانش حداکثر استفاده را نموده و با سرافرازی به میهن مراجعت نموده و آینده ایران عزیز را بیش از پیش درخشان بسازید.

امید آن داریم که پس از اتمام موفقیت آمیز تحصیلات باعث سرافرازی خود و خانواده محترم و مؤسسه شوید.

درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را