دانشگاه دولتی فنی مهندسی کشاورزی بلاروس BGAU 
دانشگاه دولتی انفورماتیک و رادیو الکترونیک بلاروس
دانشگاه دولتی زبان‌شناسی مینسک
دانشگاه دولتی مهندسی شیمی و مواد BSU
دانشگاه دولتی ورزش و توریسم بلاروس
دانشگاه فنی ملی دولتی بلاروسBNTU
دانشگاه ملی دولتی بلاروس BGU
دانشگاه علوم اقتصادی بلاروس BGEU 
دانشگاه دولتی علوم پزشکی بلاروسBGMU